| หน้าหลัก | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ข้อมูลพรรณไม้ | ภาพกิจกรรม |
เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก ...


นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
(ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. จ.อต.) 
            สำนักงานจังหวัด มอบหมายให้ นายพิพัฒน์พงษ์ พุทธวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
  บริหารทรัพย์กรบุคคลร่วมโครงการเพิ่มพูลองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ 
  อันเนื่องมาจากพระราชดำริการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการน้อม
  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2560 ในวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล
  แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ภาพกิจกรรม

--------------------------------------------------------------------------
            ประชุมคณะกรรมการดำิเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
  พระราชดำริฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ (อพ.สธ.-อต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์
  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

--------------------------------------------------------------------------
          ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
  พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา๊ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์
  ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์
  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

--------------------------------------------------------------------------
         ประชุมคณะกรรมการดำิเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
  พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา๊ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์
  วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์
  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม


        รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสัุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)โดย สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
รายละเอียด...

        รายงานผลการดำเนินงานฯ การเจริญเติมโตของต้นไม้โครงการ "ร่วมใจภักดิ์
ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ " จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ รายละเอียด...

        รายงานผลการดำิเนินงาน โครงการ 60 ป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด...


        การเสนอแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2561 Download...